INFORMACJE PRAWNE

Informacje dodatkowe dotyczące ochrony danych w Grupie Alsina

 

Jakie firmy wchodzą w skład Grupy Alsina w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych?

Zgodnie z określeniem wskazanym w art. 4 pkt 19) rozporządzenia regulującego zasady przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz wyłącznie w zakresie przetwarzania danych, Grupę Alsina tworzą następujące spółki:

 • Encofrados J. Alsina, S.A. z siedzibą w Montcada i Reixac (Barcelona), Polígon Industrial Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, 1 08110 , NIP A08332363.
 • Servicio de Encofrados Alisan, S.A. z siedzibą w Valdemoro (Madryt), Polígono Industrial, Paseo del Prado, nr 54, NIP A78483179.
 • Servicio de Implantación de Sistemas de Seguridad, S.L.U. z siedzibą w Montcada i Reixac (Barcelona), Polígon Industrial Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, 1 08110, NIP B66891391.
 • Wszystkie oddziały, zarówno krajowe jak i zagraniczne, powyższych spółek uznaje się za spółki lub firmy pozostające pod ich kontrolą. Można uzyskać dostęp do aktualnych list spółek w poszczególnych krajach, w których działa Grupa Alsina, a także znaleźć dane dotyczące poszczególnych oddziałów na stronie internetowej alsina.com, w zakładce „Filiales Alsina”

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma hiszpańska, z którą utrzymywane są stosunki umowne lub przedumowne w zakresie uzyskiwania towarów lub produktów i/lub świadczenia usług sprzedawanych przez Grupę Alsina.

Adres korespondencyjny (we wszystkich przypadkach): Montcada i Reixac (Barcelona), Polígon Industrial Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, 1 08110.

Telefon: (+34) 935753000.

E-mail kontaktowy: protecciondedatos@alsina.com

 

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Firma Alsina przetwarza przekazane przez zainteresowanych dane w poniższych celach:

 • Wysyłanie informacji dotyczących oferowanych produktów i usług lub dotyczących innych kwestii związanych z Grupą.
 • Realizowanie złożonych zamówień na oferowane produkty i usługi.

Przez jaki czas dane osobowe są przechowywane?

Przekazane dane osobowe będą przechowywane w trakcie utrzymywania relacji handlowych, jeśli zainteresowany nie zawnioskuje o ich usunięcie, przez czas nie dłuższy, niż konieczny dla skutków ich przetwarzania. Jeśli firma nie utrzymuje regularnego kontaktu z zainteresowanym przez okres dwóch lat, dane osobowe zostaną usunięte z jej systemów.

Wyjątkiem od powyższego jest przechowywanie danych:

 • W celu formułowania, składania i obrony przed skargami.
 • Do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
 • Na wniosek organu władzy (np. organu podatkowego) lub w celu zapobiegania możliwym sporom.
 • Z przyczyn istotnych dla interesu publicznego Unii Europejskiej lub danego kraju członkowskiego.

 

Jakie są podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych?

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych jest taka sama, jak ta dotycząca wykonania umowy i/lub zastosowania środków przedumownych związanych z dostawą produktów i/lub świadczeniem usług oferowanych przez Grupę Alsina przetwarzającą dane.

 

Komu przekazywane są dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane są innym spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, włączając dane osobowe klientów lub pracowników.

Zasada ogólna mówi, że danych osobowych nie można przekazywać krajom trzecim lub organizacjom międzynarodowym. Jeśli dojdzie do takiego przekazania danych, należy poinformować zainteresowanych o warunkach, na jakich zostało przeprowadzone oraz o istnieniu lub nie decyzji Komisji w sprawie odpowiedniej ochrony danych wobec kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Jakie prawa przysługują osobie przekazującej swoje dane?

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy któraś ze spółek Grupy Alsina przetwarza dane jej dotyczące.

Osoby zainteresowane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do wnoszenia o poprawę danych niedokładnych lub o ich usunięcie, jeśli np. dane te nie będą już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone. Mogą również otrzymać kopię przetwarzanych danych osobowych, w tym celu może być od nich wymagane wniesienie jakiejś opłaty wynikającej z kosztów administracyjnych. Kopia taka zostanie przekazana w formacie usystematyzowanym, do użytku ogólnego i nadającym się do odczytania.

W określonych sytuacjach (np. w przypadku bezprawnego przetwarzania danych lub wycofania zgody) zainteresowani mają prawo do zwrócenia się do firmy o ich „usunięcie”. Firma odpowiada na wnioski w terminie 30 dni (chociaż w niektórych przypada\kach może on ulec wydłużeniu) i może odpowiedzieć odmowie tylko, gdy zachodzą konkretne okoliczności. Po usunięciu danych ogólnie przyjmuje się, że nazwisko zainteresowanego zostanie włączone na listę osób, które nie chcą utrzymywać z firmą kontaktu. W ten sposób zmniejsza się możliwość wysyłania wiadomości w przyszłości, jeśli dane zgromadzone zostały w innych celach. Jeśli osoba zainteresowana nie chce, by firma przetwarzała dane w tym zakresie, należy poinformować o tym wyraźnie w chwili składania wniosku o usunięcie danych.

W określonych okolicznościach, jak np. w przypadku zaskarżenia dokładności danych i w trakcie ich sprawdzania, zainteresowani mogą wnosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych, które wówczas będą przechowywane tylko w celu składania lub obrony w przypadku skarg.

W określonych okolicznościach oraz z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją zainteresowani mogą wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych. Spółka lub spółki Grupy Alsina przetwarzające dane przestaną to robić z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem lub w celu składania bądź obrony w przypadku ewentualnie złożonych skarg.

W razie braku zgody na przetwarzanie danych zainteresowani mogą złożyć skargę w Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych będącej organem nadzorczym w tym zakresie, mieszczącej się na ulicy Jorge Juan, 6, CP 28001 Madryt.

Jeśli firma uzyskała zgodę na przetwarzanie danych w związku z niektórymi akcjami lub wiadomościami handlowymi, zgoda taka może być wycofana w każdej chwili.

Zainteresowani w każdej chwili mogą skorzystać z przysługujących im praw, wysyłając stosowne pismo z załączoną kserokopią lub zdjęciem ważnego dowodu tożsamości, zarówno e-mailem na adres protecciondedatos@alsina.com jak i w formie papierowej do „Departamento de Sistemas del Grupo Alsina – Protección de Datos Personales” w Montcada i Reixac (Barcelona), Polígon Industrial Pla d’en Coll, Camí de la Font Freda, 1 08110.

 

Jak gromadzone są dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone są zasadniczo na trzy sposoby:

 1. osoba zainteresowana sama je przekazuje;
 2. za pośrednictwem innych spółek z Grupy Alsina;
 3. od podmiotów zewnętrznych.

Kategorie przetwarzanych danych:

 • Dane identyfikacyjne
 • Dane kontaktowe
 • Kody lub hasła identyfikacyjne
 • Adresy pocztowe i/lub elektroniczne
 • Informacje handlowe
 • Dane ekonomiczne

Nie są przetwarzane dane szczególnie chronione.